Price 香港格價網 2020 年度搜尋榜新鮮出爐!

Price 香港格價網公佈 2020 年度搜尋榜,透過分析本年度平台上龐大且客觀,每月愈300 萬用戶群之格價購物大數據(包括產品搜尋及瀏覽量),整合出最多人搜尋的年度熱門及最高增長產品。年度搜尋榜數據可客觀反應本年香港消費者格價購物習慣,協助市場及消費者更了解零售產品需求量及趨勢。


Price 香港格價網2020年度 最熱門產品類別


Price 香港格價網2020 年度 最高增長產品類別 (按年度增長百分比)


Price 香港格價網2020 年度最高增長產品類別 (按實際增長數字)


Price 香港格價網2020 年度最熱門搜尋產品


Price 香港格價網2020 年度第一季 最熱門搜尋產品


Price 香港格價網2020 年度第二季 最熱門搜尋產品


Price 香港格價網2020 年度第三季 最熱門搜尋產品

Price 香港格價網2020 年度第四季 最熱門搜尋產品


資料來源:Price 香港格價網